>> Abo turibo

Ni Umuryango ushingiye ku Kwizera watangiriye mu Rwanda mu mwaka wa 2012 n’abanyamuryango 12 Iyerekwa ryatanzwe na Pastor Viva Vincent de Paul NSENGIMANA akaba n’Umuvugizi mu mategeko

PCM igizwe n’Imihamagaro itandukanye yose ihuriye ku ntego imwe:

Guhindurira benshi k’Ubukiranutsi,dufasha itorero gukura no kugera ku gihagararo cya Kristo Dan12:3 Efe4:13

Twemera ko buri mwizera ashobora gukorera Imana,bidashingiye kumateka ye cg akazi akora yaba umunyapolitiki,Umuhinzi,Umusilikali....buri wese yahamagariwe gukorera Imana aho ari

Twemera kandi ko buri muntu wavutse ubwa kabili yahamagariwe kuba umucyo w’isi.

Ngwino ufatanye natwe muri uyu muhamagaro twagure Ubwami bw’Imana hari ingororano

Email:info@gusenga.org/ powerofchangemi.je@gmail.com
Tel: +250788615869 / +250788620042
>> Icyerekezo

Guhindurira benshi k’Ubukiranutsi

INTEGO ZACU

Guhuza Impano karemano zatatanye no gufasha ba nyirazo kuzikoresha twagura Ubwami bw’Imana

Gukuraho imipaka igaragara hagati y’abakristo ishingiye ku madini tubafasha gushyira mu ngiro ijambo Kritso yadusabye ryo kuba umwe Yoh 16:1-4

Gufasha abizera n’Abatarizera kubaho ubuzima bubohotse muri byose nkuko intego y’Imana iri Yesa 61:1-4

Gufasha abizera kubaho Ubuzima buramya ,bugahimbaza Imana burigihe Yoh 4:24

Kwigisha Abizera kubaho ubuzima bw’Umunyamasengesho 1Tesa5:17

Gukwirakwiza umubenyi bwa Bibiliya kuri bose muburyo bukoreshwa na benshi(radio,murandasi.....

Gukora ibikorwa bibyara inyungu byo gushyigikira iri yerekwa

>> Indangagaciro zacu

kwiyemeza / Kumaramaza / Urukundo n’ibikorwa

IMIHAMAGARO IGIZE PCM

Gusenga no Kwinginga

Kubohora imbohe

Kuramya no guhimbaza

Koresha impano karemano

Tube Umwe

Itorero Carmel

>> Kuramya no Guhimbaza

Kuramya no Guhimbaza

Kuramya mu mwuka no mukuri Yoh4:24

Itorero rya Kristo rikeneye kumenya uko abaramya Imana bitari mu ndirimbo gusa ahubwo bikaba imibereho

Turyereka ko kuramya mukuri bisaba kubanza kumenya uko kuri(Ijambo)

Nyuma tukagaragaza amarangamutima dutewe no kumenya uko kuri bigahinduka ibikorwa biramya

WPM izafasha buri wese ubishaka kumenya kuramya birenze ibisanzwe twifashishije ijambo

Tuzamenyesha itorero rya Kristo ko rikwiye kuramya nigihe batari mu rusengero ahubwo muri byose na hose

>> Gusenga no Kwinginga

Gusenga no Kwinginga

Uyu Muhamagaro uzwi kw’izina Nduburira amaso yanjye ku Mana

mana yumva gusenga,ikunda kandi ikita kubayihora imbere,bayigezaho ibyifuzo nubwo byose atariko bisubizwa uko tubishaka,ibi bijya bitera urujijo

Dufasha abakristo gusobanukirwa zimwe mu inkingi z’itorero arizo abinginzi n’abarwanyi nuko waba umwe muribo

Dufasha abakristo kurenga imipaka yo kwisengera gusa bagasengera ibihugu n’isi yose muri rusange

Twiga uko twakwigira kubirenge bya Yesu nk’ikitegererezo mu gusenga

>> Tube Umwe

Tube Umwe

Gukuraho Imipaka igaragara hagati y’Abakristo ndetse n’Amadini niyo ntego n’icyerekezo cya TEAM

mana yumva gusenga,ikunda kandi ikita kubayihora imbere,bayigezaho ibyifuzo nubwo byose atariko bisubizwa uko tubishaka,ibi bijya bitera urujijo

Dufasha abakristo gusobanukirwa zimwe mu inkingi z’itorero arizo abinginzi n’abarwanyi nuko waba umwe muribo

Dufasha abakristo kurenga imipaka yo kwisengera gusa bagasengera ibihugu n’isi yose muri rusange

Twiga uko twakwigira kubirenge bya Yesu nk’ikitegererezo mu gusenga

Iki nicyo gihe njye nawe ngo dushyire hamwe tuzane impinduka nziza
>> Koresha Impano Karemano

Koresha Impano Karemano

Buri Mukristo yahamagariwe gukoresha impano karemano kugirango abeho ubuzima bwiza

Tuzafasha abantu kumenya impano zibarimo kuzikuza no kuzikoresha bubaka ubwami bw’Imana,kuko ntakiza Imana itangira ubusa

Twese twahamagariwe kugira isi nziza no kubaho mu mahoro,dukoresheje ibyo tuzi karemano cg twize bikadufasha kwerekana indangagaciro za Gikristo aho dutuye ,dukorera,twiga......

Twagirira umumaro wisumbuye sosiyete twemereye Mwuka wera gukorana n’ubushobozi karemano cg ibyo twize

Ibi bizatuma nta hezwa ribaho mu gukorera Imana buri wese akayikorera aho yahamagariwe ,politiki,gufasha abakene,ubuvuzi.....

Dukoreshe Impano zacu zose umucyo wa Yesu umurikire benshi
>> Kubohora imbohe

Kubohora imbohe

Kwatura ko Yesu ari Umwami n’Umukiza wacu siryo herezo ry’urugendo ahubwo ni itangiriro ry’ubuzima bushya bwo kubohoka no gukira inguma z’akahise tuva mu bubata tuba abumudendezo muri buri gice cy’ubuzima

DM igufasha gusesengura ibyanditswe ukamenya ibyo bamwe bita amayobera,nibindi byibazwa ku mikorere y’abadayimoni

Igufasha kumenya inzira wanyuramo ngo ubohoke ube wabohora n’abandi

Igufasha kumenya no kugendera kure imihango ya gipfumu igamije kubeshya abantu

Igufasha kumenya ko Kubohoka nyakuri gushingiye kw’ijambo gusa Yoh8:32

Igufasha kumenya uko wafunga imiryango yose satani yakoresha yinjira mubuzima bwawe nuko wasenya ibihome yubatse

Ngwino dufatanye turwanye imikorere ya satani

>> Itorero Carmel

Itorero Carmel

Ibyanditswe byera bitegeka buri Mukristo kugira itorero Abah 10:25

Nubwo muri PCM tudakorana n’abaturuka mu itorero runaka gusa ariko ntitwakwirengagiza ko abizera bashya baba bakeneye aho barererwa bagatozwa gukorera Imana ,Carmel ije gusubiza icyo kibazo

Dutanga serivisi zose abizera bashobora guhabwa n’itorero;Kubatiza ,Gusezeranya,Kujya ku meza y’Umwami,guherekeza abatashye..

Dufite uburyo bwo gufasha abantu hakurikijwe ibyiciro barimo;abana,abagabo,abagore,Urubyiruko

Ntabwo dufasha gusa abo muri Carmel buri wese wabishaka yagera kuri serivisi zacu zitangwa n’ababihamagariwe

Amamaza
Amamaza
Dukurikirane kuri Facebook
Dukurikirane kuri Twitter